Årsmöte i Österlen berättar 2018-02-13

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Diana Olsson, Lena Alebo, Boel Marie Larsson, Anki Möller, Dafvid Hermansson, Lisbeth Helmersson , Helena Heyman , Mia Gröndahl

 

 1. Föreningens ordförande öppnade årsmötet
  Cecilia Granquist Dahmén hälsade välkommen till mötet och förklarade det öppnat

 

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet
  Förslaget är sittande
  Justeringspersoner Maria Heijbel, Dafvid Hermansson

 

 1. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställdes och godkändes

 

 1. Godkännande av kallelsen så den blivit behörigen utlyst
  Kallelsen har blivit utskickad i tid den 29/1

 

 1. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
  Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen.
  Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna

 

 1. Presentation av balans-och resultaträkning
  Intäkter på 68.094 kr
  Utgifter 59.740 kr
  Årets resultat 8353,65

 

 1. Revisorernas berättelse
  Dafvid Hermansson läste upp revisionsberättelsen och revisorerna föreslog att styrelsen ska få ansvarsfrihet

 

 1. Beslut om resultat-och balansräkning
  Årets resultat 2017 överförs i ny balans 2018

 

 1. Beslut om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
  Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet

 

 1. Eventuella motioner
  Inga motioner har inkommit

 

 1. Presentation av styrelsens verksamhetsplan
  Ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2018.
  Inga kommentarer inkom

 

 1. Beslut om medlemsavgift
  Vi talade om på förra medlemsmötet att inte höja medlemsavgiften. Men vi skulle behöva titta över medlemsavgiften till nästa år.
  Medlemsavgiften blir 500 kr för företag, 200 kr för föreningar och 100 kr för enskilda medlemmar.
  Vi kommer att bli tuffare med att medlemsavgiften ska vara inbetalda senast 15 mars.

 

 1. Val av styrelse och suppleanter
  Valberedningens Boel Larsson föreslår att ordförande väljs på 2 år
  Sekreterare Lena Alebo väljs på 1 år
  Kassör Diana Olsson väljs på 2 år
  Övriga styrelsemedlemmar Rune Olsson väljs på 1 år och Susanna Alakoski 2 år

Årsmötet biföll valberedningens förslag.

 

14.Val av revisorer
Valberedningen föreslår Maria Beck och Dafvid Hermansson som fortsatt revisorer.

Årsmötet biföll valberedningens förslag

 

 1. Val av valberedning

Boel Marie Larsson omvaldes som valberedning på 1 år

 

 1. Annat ärende som ankommer på årsmöte

Årsmötet ska välja en program-kommitté:

Dafvid Hermansson

Lena Alebo

Cecilia Granquist Dahmén

 

Dafvid bad alla respektera den mall som skickas ut inför programmets sammanställning.

 

 1. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 

Simrishamn 2018-02-13

 

Lena Alebo

Mötessekreterare

 

 

Maria Heijbel

Justeringsperson

 

 

Dafvid Hermansson

Justeringsperson