Protokoll årsmöte för 2018 Österlen berättar 2019-02-27

 

Närvarande. Anna Gisselsson, Diana Olsson, Lena Alebo, Helena Heyman, Dafvid Hermansson, Lisa Parodi, Holger Bak, Cecilia Granquist Dahmén, Rune Olsson, Lisbet Helmersson

 

Presentationsrunda, laget runt.

 

Lisa Parodi gav ett smakprov ur en kommande föreställning hon ska ha på Kiviks bio iden 26 april. Föreställningen heter Venus födelse. Man köper biljetter på Kiviks bios hemsida.

 

 1. Cecilia Granquist öppnade mötet
 2. Årsmötet valde Cecilia Granquist Dahmén till ordförande
  Årsmötet valde Lena Alebo till sekreterare
  Till justeringspersoner valdes Lisbeth Helmersson och Anna Gisselsson
 1. Årsmötet ansåg årsmötet stadgeenligt utlyst
 2. Mötet godtog dagordningen
 3. Diana Olsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2018. Efter påpekande stryker vi meningen ”Eftersom många….” ur verksamhetsberättelsen
 4. Presentation av Föreningens balans- och resultaträkning
  Diana presenterade Föreningen ekonomi. Verifikationer finns samlade hos Diana om någon vill titta på dessa.
 1. Revisionsberättelse
  Dafvid Hermansson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna hade inget att erinra.
 1. Årsmötet godtog föreningens resultat- och balansräkning och beslutade att överföra fjolårets resultat i 2019 års ingående balans.
 2. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
 3. Motioner
  Inga motioner är inlämnade till styrelsen
 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 lästes upp av ordförande
  Lisbeth Helmersson tog upp frågan om kurs för dem som vill lära sig berättarkonsten lite mer. Dafvid Hermansson menar att sprida kunskap ligger i formuleringen. Vad Föreningen ska stå för måste ju inte betyda att alla gör allt det som Föreningen står för.
  Årsmötet godkände verksamhetsplanen.
 1. Medlemsavgift 2020
  Idag betalar enskild medlem 100 kr, Förening 200 kr och Företag 500 kr.
  Styrelsen har inget förslag på höjning för 2020.
 1. Val av styrelseledamöter
  Kvarstår gör Cecilia Granquist Dahmén och Diana Olsson 1 år
  Omval Lena Alebo, Rune Olsson 2 år
  Fyllnadsval – valberedningen föreslår Helena Heyman på 1 år istället för Susanna Alakoski
  Som firmatecknare, i enlighet med stadgarna, valdes ordförande och kassör var för sig.
 2. Val av revisorer
  Årsmötet valde Dafvid Hermansson och Maria Beck som revisorer på 1 år
 3. Boel Marie Larsson omvaldes som valberedning på 1 år
 4. Andra ärenden
  Inga andra ärenden har inkommit
 5. Ordförande avslutade Årsmötet

 

Cecilia Granquist Dahmén

Ordförande

 

Lena Alebo

Sekreterare

 

Justeringspersoner

 

Lisbeth Helmersson

 

Anna Gisselsson