Måndagen den 30 mars klockan 18.00 på Österlens Museum hålles årsmöte för Österlen berättar.

Som medlem i Österlen Berättar hälsas du varmt välkommen till föreningens årsmöte. Under årsmötet kommer vi att ta beslut om nya stadgar, vilka presenterades på informationsmötet den 22 januari. De nya stadgarna kommer att innebära en stor förändring så läs noga. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi även att lämna utrymme för planering av årets berättarfestdagar.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Godkännande att kallelsen blivit behörigen utlyst enligt stadgarna.
 5. Presentation av styrelsens verksamhetsrättelse
 6. Presentation av balans och resultaträkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om resultat- och balansräkning
 9. Beslut om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
 10. Beslut om styrelsens förslag till nya stadgar
 11. Presentation av styrelsens verksamhetsplan
 12. Beslut om medlemsavgifter
 13. Val av styrelse och suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 17. Mötet avslutas

 

 

 

Anmäl dig till årsmötet senast den 26 Mars 2020 till info@ceciliagranquist.se